تاج در برنامه مردم و ورزش گفت : نامه زدیم به استانداران که در لیگ برتر فوتبال تیم دارند. در سرعت ساخت زیر ساخت ها ورزشی واستادیوم ها عجله کنند  سه اقدامات باید انجام شود :   فروش الکترونیکی بلیت ها ، شماره گذاری صندلی ها   ، نصب دوربین در ورزشگاه ها . این سه درخواست مشترک بین سازمان لیگ فدارسیون و شورای تامین کشور است

 اگر ورزشگاه ها آماده نشود لیگ برگزار نمی شود وبه تعویق می افتد   مردم قضاوت می کنند ورزشگاه ها را می بینند نمی‌شود که یک مسول سفارش کندبه خصوص نماینده ها که نزدیک به ایام انتخابات است برای تبلیغ خودشان میخواهند بازی ها حتما در شهرشان که ورزشگاهش آماده نیست برگزار شود ، فرمانده اصلی در برگزاری مسابقات خود باشگاها هستند  ، برگزاری مسابقات در دو بخش انجام می شود بخش اول باید ۱۵۰ نفر از سمت باشگاه مشخص می شود آنها روی سکو ها هواداران راکنترل می کنند  و بخش دوم امنیت ورزشگاه است که با همکاری نیروی انتظامی انجام می شود  ، کانون هواداران  که قبلا منحل اعلام شده بود باید دوباره تشکیل می شود  ،تیم های که در شهر خودشان بازی هالیگ برگزار نمی شوددرمراکز استان هایشان هم  برگزار نمی

شود و بازی در استان همجوار برگزار می شود ، ما در سال گذشته فقط در ورزشگاه ها کشته نداشتیم .