جدول میزان حداقل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۱

((روابط عمومی اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان سیرجان))