مدیرکل امور مالیاتی کرمان گفت: امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کرمان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد.

حمید زینل‌پور گفت: تا ابتدای شهریور امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده استان کرمان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد.

او با اشاره به افزایش بیش از ۵۰ درصدی پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کرمان از محل درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده استان کرمان افزود: دغدغه ارگان‌های ذی ربط به لحاظ تخصیص درآمد پایدار رفع شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در تفکیک واریزی وجوه به حساب شهرداری‌های مختلف استان کرمان بیان کرد: در مدت یادشده، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های کرمان و سیرجان، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به دهیاری‌های شهرستان کرمان و ۴۶۸ میلیارد تومان به شهرستان رفسنجان واریز شده است.

او بیان کرد: همچنین در ۵ ماه ابتدای  امسال، ۲۴۴ میلیارد تومان به شهرستان بم، ۳۳۱ میلیارد تومان به شهرستان جیرفت و بیش از یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اختصاص یافت.