واژگونی سواری سیلو
تاریخ :۱۴۰۱/۲/۵
ساعت : ۱۴
محل حادثه :کیلومتر ۷۰ محور کرمان -سیرجان
مصدوم :۳ نفر
انتقال :بیمارستان قائم بردسیر
کدهای اعزامی :پایگاه خانه سرخ سیرجان و ده رستگار بردسیر
عکس :سجاد حسن شاهی
روابط عمومی اورژانس سیرجان