واژگونی پژو ۴۰۵
تاریخ ۱۴۰۱/۲/۹
ساعت : ۱۸:۴۰
محل حادثه :کیلومتر ۲۰محور سیرجان به خیر آباد کفه
مصدوم :۲نفر
انتقالی :۱نفر بیمارستان دکتر غرضی

رضایت شخصی :انفر عدم انتقال به مرکز درمانی
کد اعزامی :پایگاه محمود آباد
عکس :علی اکبر ابراهیمی
روابط عمومی اورژانس سیرجان