واژگونی دوباره خودرو سنگین در شب پر حادثه محور سیرجان- بندر عباس 

تاریخ :۱۴۰۱/۸/۲۹

محل حادثه :کیلومتر ۶۵

مصدوم :۱نفر

انتقال :بیمارستان امام رضا (ع)

کد اعزامی :پایگاه ۲۲بهمن

عکس: هادی کرمانی

روابط عمومی اورژانس سیرجان