گزارش تصویری بادید اهالی رسانه از پروژه های شهرداری سیرجان