مناقصهآگهی

تجدید مناقصه 03/1075

خرید متریال لاین های ازت، اکسیژن و سیل گس مابین واحد‌های گوهر و طوبی