اطلاعیه 

تأمین یک دستگاه الکتروموتور با توان 4200kw و سطح ولتاژ 11kv