کشف 131کیلوموادمخدردرعملیات مشترک پلیس سیرجان ونی ریز

فرمانده انتظامی سیرجان گفت:درعملیات مشترک پلیس سیرجان باشهرستان نی ریز 131کیلوگرم تریاک کشف شد.
سرهنگ محمدرضاایران نژاددرگفت وگوباخبرنگار پایگاه خبری پلیس درتشریح این خبرگفت:ماموران پلیس مبارزه باموادمخدر این شهرستان باانجام کاراطلاعاتی ازقصد قاچاقچیان جهت انتقال یک محموله موادمخدر ازشهرستان سیرجان به مقصداستان فارس باخبرشده وپلیس شهرستان نی ریز رامطلع کردنند.
سرهنگ محمدرضاایران نژاد بیان داشت:ماموران پس ازشناسایی سواری پراید حامل موادبه آن دستورایست دادند.
ایران نژاد خاطرنشان کرد:دربازرسی ازاین خودرو 131کیلوگرم تریاک کشف ویک نفردستگیر شد.
فرمانده انتظامی سیرجان بااشاره به تداوم طرح های مبارزه باسوداگران مرگ گفت:پلیس باتلاش بی وقفه خودوباتکیه براقدامات اطلاعاتی اجازه نمی دهد ازحوزه امن شهرستان به منظور عبورمحموله های موادمخدر سوء استفاده ای صورت بگیرد.